Logo Korczew

News

OGŁOSZENIE O PRZETARGU ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości  stanowiących własność Gminy Korczew położonych w obrębie Józefin

30.07.2019

WÓJT GMINY KORCZEW                                                                 
                                                                                          Korczew, dnia  30 lipca 2019 r.
RŚ.6840.2.2019
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 28 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ) oraz w  związku z Uchwalą  Nr XXXIX/218/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 19 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Korczew ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  stanowiących własność Gminy Korczew położonych w obrębie Józefin            
I. OBRĘB JÓZEFIN
1.    Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, położenia nieruchomości, jej powierzchna:
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr geod. 33/2 o powierzchni całkowitej  0,0889 ha położonej w miejscowości Józefin,  zabudowanej budynkiem  mieszkalnym jednorodzinnym  w słabym stanie technicznym  KW SI1S/00043188/4
2.    Cena wywoławcza nieruchomości : 13 750,00 zł.
3.    Wysokość  wadium:  688 zł,

4.    Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Korczew ul. Ks. St. Brzóski 20a  (sala konferencyjna) w dniu   03 września  2019 r. o godz. 11.00
5.Opis  nieruchomości:                                                                                                                           Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowość Józefin, w bezpośrednim sąsiedztwie  zabudowy jednorodzinnej i siedliskowej. Dojazd drogą gruntową. Działka ma kształt prostokąta, teren płaski,  zadrzewiony i zakrzaczony, nie ogrodzony. Budynek  zlokalizowany w granicach nieruchomości  zbudowany z cegły, dach konstrukcji drewnianej, kryty eternitem, ma dostęp do linii energetycznej,  brak dostępu do pozostałych mediów,  wymaga generalnego remontu.

6.    Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Brak obowiązującego  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, brak decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczew  położona jest w strefie  zabudowy siedliskowej

7.    Termin zagospodarowania nieruchomości:  nie określony.
8.    Ograniczenia nieruchomości:
   Dział III i  IV Księgi wieczystej wolny od wpisów.
9.    Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak zobowiązań.

10.     Minimalne postąpienie: 150,00 zł.
zgodnie z § 14 ust.3 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie  nie może  wynosić mniej   niż 1%  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
11.    UWAGI:
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i Regulaminem przetargu.
1.    Wymienione w pkt 3 wadium w pieniądzu musi być zaksięgowane na rachunku bankowym  Urzędu Gminy Korczew w BS Siedlce O/Korczew Nr 33 9194 0007 0075 0471 2000 0040   najpóźniej w dniu 29 sierpnia  2019 r.
W tytule przelewu konieczne jest określenie numeru geodezyjnego nieruchomości i nazwy obrębu  na sprzedaż której wadium jest wpłacone.
Wadium może być wniesione w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.
2.     Wpłacone wadium:
a)    podlega zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który przetarg wygrał;
b)    podlega zwrotowi pozostałym uczestnikom  przetargu, którzy przetargu nie wygrają, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż   w ciągu 3 dni od jego zamknięcia, bez oprocentowania;
c)    przepada, jeżeli oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, natomiast  przetarg czyni się niebyłym.
3.    W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne , które w terminie podanym w pkt 11 uiszczą wymienione w pkt 3 wadium.
Każda osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest posiadać ze sobą dokument tożsamości.
a)     firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z  odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami notarialnymi lub  poświadczonymi notarialnie.
b)    w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium musi być wpłacone przez obojga współmałżonków. Do przetargu muszą przystąpić oboje współmałżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu pisemna zgoda na nabycie nieruchomości, wyrażona  przez drugiego  współmałżonka.
4.    Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na rachunek  bankowy Urzędu Gminy Korczew nr  88 9194 0007 0075 0471 2000 0020, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości u notariusza.
5.    Wszelkie koszty  związane  z przeniesieniem prawa własności nieruchomości w tym koszty  aktu notarialnego i koszty związane z postępowaniem wieczysto-księgowym, ponosi nabywca.
6.    W przypadku uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy  notarialnej, wpłacone wadium przepada, a przetarg czyni się niebyłym.
7.    Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty  przeprowadzenia przetargu.
8.    Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 63 120 78, droga elektroniczną e-mail: korczew @vp.pl  oraz osobiście w Urzędzie Gminy Korczew Ks.St.Brzóski 20a, 08-108 Korczew – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
ZASTRZEŻENIE:
Wójt Gminy Korczew zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym na piśmie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Korczew oraz  w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej  www.korczew.pl , www.bip.korczew.pl
                                                                                                          
                                                                                                        WÓJT
                                                                                                 SŁAWOMIR WASILCZUK
                                                                                                                                  
Ogłoszenie  umieszczono:
1.    na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Korczew
2.    na stronie internetowej UG Korczew www.korczew.pl, www.bip.korczew.pl
3.    na tablicy ogłoszeń sołectwa: Knychówek i Józefin, Korczew.

 

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Korczew
ul. Ks. Brzóski 20a, 08-108, Korczew, 
tel. (25) 631-20-22 / 23
fax. (+48 25) 631-20-89
korczew_gmina@wp.pl 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.